Statut

STATUT
ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO - USŁUGOWYCH
W TRZEBINI
UL. GWARKÓW 3

Tekst ujednolicony