Zespół Szkół Techniczno Usługowych w Trzebini

previous arrow
next arrow
Slider

Konkurs Packshot – fotografia reklamowa


Regulamin – Konkurs Packshot – fotografia reklamowa

Regulamin wewnątrzszkolnego konkursu

Packshot – fotografia reklamowa

 1. Organizator konkursu

  Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini

 2. Przedmiot konkursu

  Tematem konkursu jest wykonanie zdjęcia produktowego z możliwością obróbki w programie graficznym.

 3. Cele konkursu
  1. Propagowanie wśród młodzieży fotografii jako nowego środka wyrazu w twórczości artystycznej,
  2. Kształcenie wrażliwości estetycznej,
  3. Wykorzystanie własnej wyobraźni i oryginalności pomysłów,
  4. Aktywizacja uczniów w środowisku lokalnym,
  5. Promocja kierunków kształcenia w ZSTU w Trzebini.
 4. Charakter konkursu

  Konkurs adresowany jest do uczniów kl. I i II Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini, kształcących się w zawodzie technik reklamy.

 5. Warunki uczestnictwa

  1. Udział w konkursie jest bezpłatny,
  2. Każda osoba biorąca udział w konkursie może nadesłać 1 zdjęcie dowolnego produktu. Dopuszcza się możliwość obróbki zdjęcia w programie graficznym,
  3. Zdjęcie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi, które wcześniej nie były nagradzane, ani publikowane,
  4. Zdjęcie należy przesłać w wersji elektronicznej w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi, format .jpg, rozmiar max. 15 MB. Zdjęcia konkursowe należy opisać: imię_nazwisko_klasa (z rozszerzeniem .jpg),
  5. Przyjmowanie zdjęć konkursowych odbędzie się za pośrednictwem poczty elektronicznej: agnieszka.sleczkowska@zstu.edu.pl,
  6. W mailu ze zdjęciem konkursowym należy umieścić informację zawierającą oświadczenie: „Oświadczam, że jestem autorem przesłanego zdjęcia i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (tu proszę wpisać swoje imię i nazwisko) w celu realizacji konkursu “Packshot – fotografia reklamowa” oraz publikację przesłanego zdjęcia na stronie internetowej i na Facebook’u szkolnym”.
 6. Przebieg konkursu

  1. Przyjmowanie zdjęć konkursowych od 31.05.2021 r. do 11.06.2021 r.,
  2. Zgłoszone do konkursu zdjęcia zostaną ocenione pod względem w/w wymogów formalnych i estetycznych przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora. Skład Komisji Konkursowej: mgr inż. Agnieszka Ślęczkowska, mgr inż. Katarzyna Urbańczyk, mgr Monika Kasprzyk-Jedynak,
  3. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora konkursu, dokona oceny wszystkich nadesłanych zdjęć pod względem walorów artystycznych oraz interpretacji tematu według kryteriów:

   – Pomysłowość i oryginalność przedstawienia przedmiotu – 50% wagi oceny..

   – Związek zdjęcia z fotografią reklamową – 50% wagi oceny.

  4. Ocena prac przez Komisję konkursową nastąpi do dnia 14.06.2021 r.,
  5. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji,
  6. Spośród uczestników zostaną wyłonione 3 najlepsze prace, które zostaną nagrodzone. Dla najciekawszych prac przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe.
 7. Postanowienia końcowe

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku gdy:
   1. nadesłane zdjęcia nie spełnią warunków Regulaminu,
   2. ich artystyczny poziom przekazu będzie niezadowalający,
   3. wystąpi sytuacja niezależna od Organizatora uniemożliwiająca realizację rozstrzygnięcie konkursu,
   4. nie wpłynie żadne zdjęcie konkursowe.
  2. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną wyłączone z Konkursu,
  3. Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.