Zespół Szkół Techniczno Usługowych w Trzebini

2021-03-25_Slider
3
9
10
7
5
previous arrow
next arrow

Regulamin Rekrutacji na rok szkolny 2019/20

Regulamin Rekrutacji w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini
na rok szkolny 2019/2020

§1

Podstawę opracowania niniejszego regulaminu stanowią :

1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami;
2) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe;

3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania  uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum;

4) Zarządzenie nr 10/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół dla absolwentów dotychczasowego  gimnazjum,tj.:dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, dotychczasowego czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia oraz na semestr pierwszy klasy I trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2019/2020.

5) Zarządzenie nr 11/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I  publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum,  branżowej szkoły I stopnia, klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust.3 ustawy Prawo Oświatowe oraz do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych, na semestr pierwszy klasy I publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i publicznej szkoły policealnej na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2019/2020.

§2

 Zasady rekrutacji:

1. Liczbę uczniów przyjmowanych do klas pierwszych określa w porozumieniu z Dyrektorem

 ZST-U organ prowadzący szkołę.

2. O przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej w Zespole Szkół Techniczno – Usługowych w Trzebini mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum lub absolwenci szkoły podstawowej.

3. Rekrutacja odbywa się w systemie elektronicznym.

4. W roku szkolnym 2019/2020  Zespół Szkół Techniczno- Usługowych  prowadzi rekrutację do:
   1) klas Technikum Nr 2 w zawodach:
     a) technik informatyk,
     b) technik teleinformatyk,
     c) technik elektronik,
     d) technik usług fryzjerskich,
     e) technik żywienia i usług gastronomicznych,
     f) technik budownictwa,
     g) technik reklamy,
     h) technik usług kelnerskich,

     i) technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej.

   2) klas Branżowej Szkoły I stopnia Nr 2 w zawodach:
     a) kucharz,
     b) fryzjer,
     c) wielozawodowa.

5. Kandydaci składają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:
 1) wniosek;
 2) świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej;
 3) zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

  4) ksero lub odpis aktu urodzenia;
  5) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w szkole 

       ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej;
  6) kartę informacyjną;
  7) trzy fotografie (podpisane na odwrocie);
  8) laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim załączają do podania 

     zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów;
  9) zwolnieni z egzaminu przypadającego w ostatnim roku nauki załączają stosowne 

      dokumenty;
  10) kandydaci z niepełnosprawnością narządu słuchu, wzroku, ruchu dołączają orzeczenie o  

     potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-

     pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną.

6. Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego określone zostały  w harmonogramie rekrutacji.

7. Do wniosku można dołączyć oświadczenie o:
  1) wielodzietności rodziny (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci);
  2) samotnym wychowywaniu dziecka (wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę,

      wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę 

      rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego   

      rodzicem);
  3) dochodzie na członka rodziny.

8. We wniosku o przyjęcie do szkoły kandydaci deklarują wybrany oddział i dwa języki obce z zaznaczeniem, który jest kontynuacją języka.

9. Przy przyjęciu kandydata do klasy pierwszej Technikum Nr 2 lub Branżowej Szkoły I stopnia  Nr 2 ZST-U w Trzebini przelicza się odpowiednie kryteria, które zostały określone w ustawie o systemie oświaty :
 1) wynik egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty;
 2) suma punktów z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum lub szkoły

      podstawowej z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych zajęć edukacyjnych:
     a) język obcy, fizyka dla zawodów: technik informatyk, technik teleinformatyk,

        technik elektronik, technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej, technik

        budownictwa,
     b) język angielski, biologia dla zawodów: technik żywienia i usług gastronomicznych,  

        technik usług fryzjerskich, technik usług kelnerskich,
     c) język angielski, geografia, dla zawodu technik reklamy,
     d) język angielski ,informatyka dla zawodów  w Branżowej Szkole I stopnia.

3) świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej z wyróżnieniem;

  4) szczególne osiągnięcia  wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum lub szkoły

       podstawowej, w tym :

     a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w  

        zawodach wiedzy artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo 

        organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na

        terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady

        przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub  

       ponadwojewódzkim. W przypadku uzyskania przez ucznia miejsca uznanego za wysokie w  

       zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych nie umieszczonych w załączniku

       MłOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY składający wniosek do szkoły pierwszego wyboru

       zobowiązany jest o doniesienie regulaminu tych zawodów, w którym opisane zostało

       przydzielenie punktów rekrutacyjnych. Na podstawie przedstawionego regulaminu komisja

       rekrutacyjna dokonuje analizy regulaminu tych zawodów oraz przypisanie odpowiedniej

       ilości punktów rekrutacyjnych,              

     b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w

         szczególności w formie wolontariatu;

 5) oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej – w

     przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub

     ósmoklasisty lub danego zakresu, danej części albo poziomu odpowiedniej części egzaminu

     gimnazjalnego lub ósmoklasisty.

     (szczegóły w Rozporządzeniu Minister Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r.).

10. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Technikum nr 2 powinien uzyskać co najmniej 20 punktów z 200 możliwych do zdobycia. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Branżowej szkoły I stopnia nie jest zobowiązany limitem punktowym.

11. Kandydaci będą przyjmowani do poszczególnych oddziałów w kolejności, jaką wyznaczy liczba uzyskanych punktów do wyczerpania miejsc, którymi dysponuje oddział. Pozostałym kandydatom, dla których liczba uzyskanych punktów będzie niewystarczająca, by zostać uczniem wybranego oddziału, zostanie zaproponowany inny oddział dysponujący wolnymi miejscami.

12. Dopuszcza się możliwość zwiększenia liczby oddziałów cieszących się największym zainteresowaniem za zgodą organu prowadzącego szkołę.

13. Laureaci konkursów wojewódzkich oraz uczniowie powracający z zagranicy są przyjmowani niezależnie od procedury rekrutacji na podstawie odrębnych przepisów.

14. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:
  1) sieroty i wychowankowie domów dziecka, rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych;
  2) kandydaci o wyjątkowych zdolnościach, którzy mieli ustalony indywidualny program lub tok   

      nauki;
  3) kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku

      kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni 

      psychologiczno-pedagogicznej;

  4) osoby posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (wydane ze względu na    

      niepełnosprawność), orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności;
  5) osoby z rodzin wielodzietnych (minimum 3 dzieci w rodzinie);
  6) osoby wychowywane przez jednego rodzica;
  7) osoby o najniższym dochodzie w rodzinie.

15. Decyzje Komisji Rekrutacyjnej w sprawie przyjęcia do szkoły kandydatów na podstawie wniosków zostaną wydane w terminie określonym Zarządzeniem Małopolskiego Kuratora Oświaty.

16. Komisja Rekrutacyjna ustala liczbę punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki i dwóch  wybranych zajęć edukacyjnych. 17. Komisja Rekrutacyjna ustala liczbę punktów za osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.

17. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej niezależnie od kryteriów.

§3

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych, dyrektor Zespołu Szkół Techniczno – Usługowych ZSTU powołuje  Komisje Rekrutacyjne, wyznacza ich przewodniczącego i określa zadania członków komisji.

2. Komisja Rekrutacyjna kwalifikuje kandydatów do Zespołu Szkół Techniczno – Usługowych w Trzebini w trybie i w oparciu o niniejsze zasady, a w szczególności:
a) podaje do wiadomości kandydatów informacje o warunkach rekrutacji z uwzględnieniem kryteriów;
b) ustala listę kandydatów posiadających zwolnienie  z postępowania rekrutacyjnego na podstawie odrębnych przepisów;
c) ustala listę kandydatów posiadających preferencje laureatów konkursów przedmiotowych;
d) ustala listę przyjętych do Technikum Nr 2 i Branżowej Szkoły I stopnia Nr 2 Zespołu Szkół Techniczno – Usługowych;
e) sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego.

4. Decyzje Komisji Rekrutacyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

5. Decyzje Komisji Rekrutacyjnej umieszcza się na tablicy informacyjnej ZST-U.

§ 4

1. Procedura odwoławcza w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do Zespołu Szkół Techniczno – Usługowych.

2. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i   kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły.

3. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do szkoły w terminie         5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub z ww. wnioskiem. Uzasadnienie musi zawierać przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

4. Rodzic kandydata może wystąpić do Dyrektora ZST-U o odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

5. Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno – Usługowych  rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Usługowych służy skarga do sądu administracyjnego.

§ 5

1. Protokół z posiedzenia kwalifikacyjnego z pełnym wykazem kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych i informacjami o uzyskanej ilości punktów przechowywane są na zasadach uregulowanych przez odrębne przepisy.

2. Rekrutacja uzupełniająca przeprowadzana jest sposobem tradycyjnym, a biorą w nim udział kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do wybranych szkół w pierwszym terminie.

Harmonogram Rekrutacji 2019/2020

ZST-U  pracuje od poniedziałku do piątku.

sprawy rekrutacyjne załatwiane są  przez sekretariat szkoły.

I ETAP – ZŁOŻENIE WNIOSKU

25 kwietnia – 10 czerwca 2019

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej- wypełniony i podpisany przez kandydata oraz jego rodzica/opiekuna prawnego po zalogowaniu lub założeniu nowego konta, będzie można go wypełnić, a następnie wydrukować; – wniosek składany jest przez kandydata wyłącznie w szkole pierwszego wyboru nawet wtedy gdy kandydat  wybrał inne szkoły ponadgimnazjalne lub ponadpodstawowe, które objęte są systemem elektronicznej rekrutacji),

2. Dokumenty potwierdzające: poświadczone kopie (lub ksero + oryginał do wglądu zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty etapu ponadwojewódzkiego / wojewódzkiego, konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty i olimpiad przedmiotowych, które dają uprawnienia do przyjęcia do szkoły w pierwszej kolejności,

3. Dokumenty potwierdzające: wielodzietność rodziny kandydata; samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; niepełnosprawność kandydata, jego rodzica rodziców lub rodzeństwa; dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

II ETAP– UZUPEŁNIENIE WNIOSKU

21-25 czerwca 2019 r.

Dostarczenie dokumentów dotyczy wszystkich absolwentów gimnazjów lub szkoły podstawowej, dla których ZST-U jest szkołą pierwszego wyboru:

Wymagane dokumenty:

1. Świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej(poświadczona kopia),

 2. Zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty  (poświadczona kopia),

 3. Poświadczone kopie (lub ksero + oryginał do wglądu) zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty etapu ponadwojewódzkiego / wojewódzkiego konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty (w przypadku, kiedy nie były dostarczone wraz z wnioskiem), lub innych konkursów i szczególnych osiągnięć, w których uczeń uzyskał wysokie miejsce dające punkty w procesie rekrutacji do szkoły.

4. W przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

III ETAP

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do ZST-U

Termin: 28 czerwca  godz. 12:00,

Tablice ogłoszeń przy sekretariacie szkoły.

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi  do 03 lipca 2019 r.

IV ETAP

Potwierdzanie woli podjęcia nauki w ZST-U  przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klas pierwszych:

Termin dostarczenia dokumentów do 09 lipca 2019 r.

Poprzez dostarczenie:

 1. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej.

 2. Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty.

 3. Trzy zdjęcia (na odwrocie podpisanych ołówkiem imieniem i nazwiskiem),

 4. Zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,

 5. Karty zdrowia ucznia (do odbioru w gabinecie medycznym macierzystego gimnazjum lub szkoły podstawowej).

V ETAP

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych do ZST-U

Termin: 10 lipca 2019 r. godz. 12:00

Tablice ogłoszeń przy sekretariacie szkoły

Rekrutacja uzupełniająca

będzie prowadzona tylko wtedy, ZST-U będzie  dysponowało wolnymi miejscami w oddziałach

klas I na rok szkolny 2019/2020

termin 11 lipca- 23 sierpnia 2019 r.

  1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 11-16 lipca 2019 r.
  2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust.7 ustawy o systemie oświaty  od 11 do 30 lipca 2019 r.
  3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 31 lipca 2019 r. godz. 12.00
  4. Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi, w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe do 05 sierpnia 2019 r.
  5. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie: 

– oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty o ile nie zostały wcześniej złożone ;

– zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe do 20 sierpnia 2019 r.

  1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych do 23 sierpnia 2019 r. godz.12.00

Komisja Rekrutacyjna dla absolwentów szkoły podstawowej

przewodnicząca  Monika Pater

Izabella Kubinek-Kmieć

Agnieszka  Król

Bogdan Pikoń

Edyta Stanula

Komisja Rekrutacyjna dla absolwentów gimnazjum

przewodnicząca Joanna Szczepina

Marek Adamczyk

Monika Mędrzyk

Ewelina Nowakowska

Dariusz Sojka