Zespół Szkół Techniczno Usługowych w Trzebini

previous arrow
next arrow
Slider

Regulamin

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini określa sposoby i tryby realizacji zadań szkoły:

 

1. Zajęcia z uczniami są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:

a) dydaktyka (publikacja i weryfikacja):

 • G Suite – Classroom,
 • platforma e-learningowa szkoły Moodle: platforma.zstu.edu.pl,
 • usługa Meet (chat + video),
 • platforma epodreczniki.pl,
 • inne narzędzia dopuszczone przez dyrektora ZSTU w Trzebini.

b) komunikacja z uczniami:

 • służbowa skrzynka e-mailowa,
 • usługa Meet (chat, rozmowa głosowa, rozmowa wideo),
 • platforma e-learningowa szkoły Moodle: platforma.zstu.edu.pl,
 • dziennik elektroniczny.

c) komunikacja z rodzicami/opiekunami prawnymi:

 • poczta elektroniczna,
 • dziennik elektroniczny,
 • strona www szkoły,
 • strona szkoły na portalu Facebook,
 • telefon.

2. Nauczyciele realizują tematy zapisane w rozkładach materiału planowane zgodnie z tygodniowym przydziałem zajęć, dotyczy również nauczania indywidualnego.

3. Zalecane jest realizowanie zajęć z wychowania fizycznego poprzez zagadnienia teoretyczne związane z kulturą fizyczną, żywieniem, itp.

4. W przypadku braku możliwości zrealizowania treści zagadnień w sposób zdalny należy zaplanować ich realizację po zakończeniu ograniczenia funkcjonowania szkoły.

5. Stan realizacji należy raportować w sposób ustalony przez dyrektora szkoły.

6. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze należy realizować z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w innej formie ustalonej przez pedagoga z dyrektorem szkoły.

7. Nauczyciele są zobowiązani do informowania uczniów lub rodziców o postępach w nauce, a także o uzyskanych przez niego ocenach z wykorzystaniem dziennika elektronicznego z zaznaczeniem w opisie oceny informacji o nauczaniu zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

8. Każdy nauczyciel powinien zapewnić uczniowi lub rodzicowi/opiekunowi prawnemu możliwość konsultacji przeprowadzanych z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych np. poczty elektronicznej, dziennika elektronicznego, usługi Meet z pakietu G Suite Classroom.

9. Uczniowie młodociani skierowani na turnusy mają obowiązek realizowania tych zajęć z wykorzystaniem platformy oferowanej przez CKZiU w Krakowie.

10. W przypadku, gdy nauczyciel nie dysponuje odpowiednimi środkami przekazu elektronicznego: sprzęt komputerowy, łącza internetowego zobowiązany jest do wykorzystania sprzętu i łącza dostępnego w szkole.

11. W przypadku uczniów, którzy nie mają możliwości technicznych kształcenia na odległość nauczyciele zobowiązani są do opracowania materiałów w formie papierowej i przekazania ich do sekretariatu szkoły do środy każdego tygodnia. Szkoła będzie wysyłała pocztą tradycyjną zgromadzone materiały jeden raz w tygodniu.

12. W ramach narzędzia G Suite Classroom uczniowie zobowiązani są do potwierdzania dostępnych aktywności.