Zespół Szkół Techniczno Usługowych w Trzebini

Rekrutacja

Regulamin Rekrutacji w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini na rok szkolny 2018/2019

§1
Podstawą opracowania niniejszego regulaminu stanowią :
1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami;
2) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe;
3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego na lata
szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego
technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami
dotychczasowego gimnazjum;
4) Zarządzenie nr 2/18 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie
terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w
tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I
publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której
mowa w art. 18 ust.1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I
publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019 w województwie małopolskim.

§2

Zasady rekrutacji:
1. Liczbę uczniów przyjmowanych do klas pierwszych określa w porozumieniu z Dyrektorem
ZST-U organ prowadzący szkołę.
2. Przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej w Zespole Szkół Techniczno –
Usługowych w Trzebini mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.
3. Rekrutacja odbywa się w systemie elektronicznym.
4. W roku szkolnym 2018/2019 Zespół Szkół Techniczno- Usługowych w Trzebini prowadzi
rekrutację do:
1) klas Technikum Nr 2 w zawodach:
a) technik informatyk,
b) technik teleinformatyk,
c) technik elektronik,
d) technik usług fryzjerskich,
e) technik żywienia i usług gastronomicznych,
f) technik budownictwa,
g) technik organizacji reklamy,
h) kelner,
i) technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej.
2) klas Branżowej Szkoły I stopnia Nr 2 w zawodach:
a) kucharz,
b) fryzjer,

c) wielozawodowa.
5. Kandydaci składają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:
1) wniosek;
2) świadectwo ukończenia gimnazjum;
3) zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
4) ksero lub odpis aktu urodzenia;
5) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w szkole
ponadgimnazjalnej;
6) kartę informacyjną;
7) trzy fotografie (podpisane na odwrocie);
8) laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim załączają do podania
zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów;
9) zwolnieni z egzaminu przypadającego w ostatnim roku nauki w gimnazjum załączają
stosowne dokumenty;
10) kandydaci z niepełnosprawnością narządu słuchu, wzroku, ruchu dołączają orzeczenie o
potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-
pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną.
6. Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego określone zostały w
harmonogramie rekrutacji.
7. Do wniosku można dołączyć oświadczenie o:
1) wielodzietności rodziny (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci);
2) samotnym wychowywaniu dziecka (wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę,
wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę
rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego
rodzicem);
3) dochodzie na członka rodziny.
8. We wniosku o przyjęcie do szkoły kandydaci deklarują wybrany oddział i dwa języki obce z
zaznaczeniem, który jest kontynuacją języka z gimnazjum.
9. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej Technikum Nr 2 lub Branżowej Szkoły I stopnia Nr 2
ZST-U w Trzebini przelicza się odpowiednie kryteria które zostały określone w ustawie o
systemie oświaty :
1) wynik egzaminu gimnazjalnego;
2) suma punktów z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego

i trzech wybranych zajęć edukacyjnych:
a) język obcy, matematyka, fizyka dla zawodów: technik informatyk, technik teleinformatyk,
technik elektronik, technik budownictwa,
b) język obcy, biologia, chemia dla zawodów: technik żywienia i usług gastronomicznych,
technik usług fryzjerskich, kelner,
c) język angielski, geografia, zajęcia artystyczne (plastyka lub zajęcia artystyczne) dla zawodu
technik organizacji reklamy,
d) język obcy, matematyka, geografia dla zawodu monter-elektronik,
e) język obcy, informatyka, zajęcia techniczne dla zawodów: fryzjer, mechanik pojazdów
samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, krawiec,
ślusarz, elektryk, sprzedawca, operator obrabiarek skrawających, monter sieci, instalacji i
urządzeń sanitarnych,
f) język obcy, biologia, geografia dla zawodu kucharz,
g) język obcy, informatyka, chemia dla zawodu piekarz.

3) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;
4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, w tym :
a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w
zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo

organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na
terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady
przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub
ponadwojewódzkim. W przypadku uzyskania przez ucznia miejsca uznanego za wysokie w
zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych nie umieszczonych w załączniku do
ZARZĄDZENIA NR 22/18 MALOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 27 lutego 2018r.
składający wniosek do szkoły pierwszego wyboru zobowiązany jest o doniesienie regulaminu

tych zawodów, w którym opisane zostało przydzielenie punktów rekrutacyjnych. Na
podstawie przedstawionego regulaminu komisja rekrutacyjna dokonuje analizy regulaminu
tych zawodów oraz przypisanie odpowiedniej ilości punktów rekrutacyjnych,
b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w
szczególności w formie wolontariatu;
5) oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum – w przypadku osób zwolnionych
z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu, danej części albo
poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego (szczegóły w Rozporządzeniu Minister

Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r.).
10. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Technikum nr 2 powinien uzyskać co najmniej 20
punktów z 200 możliwych do zdobycia. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Branżowej szkoły
I stopnia nie jest zobowiązany limitem punktowym.
11. Kandydaci będą przyjmowani do poszczególnych oddziałów w kolejności, jaką wyznaczy
liczba uzyskanych punktów do wyczerpania miejsc, którymi dysponuje oddział. Pozostałym
kandydatom, dla których liczba uzyskanych punktów będzie niewystarczająca, by zostać
uczniem wybranego oddziału zostanie zaproponowany inny oddział dysponujący wolnymi
miejscami.
12. Dopuszcza się możliwość zwiększenia liczby oddziałów cieszących się największym
zainteresowaniem za zgodą organu prowadzącego szkołę.
13. Laureaci konkursów wojewódzkich oraz uczniowie powracający z zagranicy są przyjmowani
niezależnie od procedury rekrutacji na podstawie odrębnych przepisów.
14. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym
pierwszeństwo mają:
1) sieroty i wychowankowie domów dziecka, rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych;
2) kandydaci o wyjątkowych zdolnościach, którzy mieli ustalony indywidualny program lub tok

nauki;
3) kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku
kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej;
4) osoby posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (wydane ze względu na
niepełnosprawność), orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności;
5) osoby z rodzin wielodzietnych (minimum 3 dzieci w rodzinie);
6) osoby wychowywane przez jednego rodzica;

7) osoby o najniższym dochodzie w rodzinie.
15. Decyzje Komisji Rekrutacyjnej w sprawie przyjęcia do szkoły kandydatów na podstawie
wniosków zostaną wydane w terminie określonym Zarządzeniem Małopolskiego Kuratora
Oświaty.
16. Komisja Rekrutacyjna ustala liczbę punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum
z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.
17. Komisja Rekrutacyjna ustala liczbę punktów za osiągnięcia wymienione na świadectwie
ukończenia gimnazjum zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14
marca 2017 r.
18. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program
obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu,
przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów.
19. Z egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum można uzyskać
maksymalnie 100 pkt.
20. Za oceny z wybranych przedmiotów określonych w ust. 9 pkt 2 można uzyskać maksymalnie
80 pkt. oraz za inne osiągnięcia określone na świadectwie ukończenia gimnazjum 20 pkt.
21. Maksymalna, łączna liczba punktów jaką można uzyskać wynosi 200.

§3

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej (na semestr pierwszy), dyrektor ZSTU
powołuje Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków
komisji.
2. Komisja Rekrutacyjna kwalifikuje kandydatów do Zespołu Szkół Techniczno – Usługowych w
Trzebini w trybie i w oparciu o niniejsze zasady, a w szczególności:
a) podaje do wiadomości kandydatów informacje o warunkach rekrutacji z uwzględnieniem
kryteriów;
b) ustala listę kandydatów posiadających zwolnienie z postępowania rekrutacyjnego na
podstawie odrębnych przepisów;
c) ustala listę kandydatów posiadających preferencje laureatów konkursów przedmiotowych;
d) ustala listę przyjętych do Technikum Nr 2 i Branżowej Szkoły I stopnia Nr 2 Zespołu Szkół
Techniczno – Usługowych;
e) sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego.
4. Decyzje Komisji Rekrutacyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
5. Decyzje Komisji Rekrutacyjnej umieszcza się na tablicy informacyjnej ZST-U.

§ 4

1. Procedura odwoławcza w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do Zespołu Szkół
Techniczno – Usługowych.
2. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o
sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły.
3. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do szkoły w terminie
5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub z ww. wnioskiem. Uzasadnienie musi

zawierać przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia
oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
4. Rodzic kandydata może wystąpić do Dyrektora ZST-U o odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
5. Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno – Usługowych rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie Dyrektora Zespołu
Szkół Techniczno – Usługowych służy skarga do sądu administracyjnego.

§ 5

1. Protokół z posiedzenia kwalifikacyjnego z pełnym wykazem kandydatów zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych i informacjami o uzyskanej ilości punktów przechowywane są na zasadach
uregulowanych przez odrębne przepisy.
2. Rekrutacja uzupełniająca przeprowadzana jest sposobem tradycyjnym, a biorą w nim udział
kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do wybranych szkół w pierwszym terminie.

Harmonogram Rekrutacji 2018/2019

Komisji Rekrutacyjnej pełni dyżur w sali 110
ZST-U w Trzebini ul. Gwarków 3

I ETAP – ZŁOŻENIE WNIOSKU
23 kwietnia – 11 czerwca 2018

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej – wypełniony i podpisany przez
kandydata oraz jego rodzica/opiekuna prawnego po zalogowaniu lub założeniu nowego konta, będzie
można go wypełnić, a następnie wydrukować; – wniosek składany jest przez kandydata wyłącznie w
szkole pierwszego wyboru, nawet wtedy gdy kandydat wybrał inne szkoły ponadgimnazjalne, które
objęte są systemem elektronicznej rekrutacji),
2. Dokumenty potwierdzające: poświadczone kopie (lub ksero + oryginał do wglądu zaświadczeń o
uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty etapu ponadwojewódzkiego / wojewódzkiego, konkursów
przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty i olimpiad przedmiotowych, które dają
uprawnienia do przyjęcia do szkoły w pierwszej kolejności,
3. Dokumenty potwierdzające: wielodzietność rodziny kandydata; samotne wychowywanie
kandydata w rodzinie; niepełnosprawność kandydata, jego rodzica rodziców lub rodzeństwa;
dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

II ETAP– UZUPEŁNIENIE WNIOSKU

22-26 czerwca 2018r.

Dostarczenie dokumentów dotyczy wszystkich absolwentów gimnazjów, dla których ZST-U jest szkołą
pierwszego wyboru:
Wymagane dokumenty:
1. Świadectwo ukończenia gimnazjum (poświadczona kopia),
2. Zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego (poświadczona kopia),
3. Poświadczone kopie (lub ksero + oryginał do wglądu) zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata lub
finalisty etapu ponadwojewódzkiego / wojewódzkiego konkursów przedmiotowych organizowanych
przez kuratora oświaty (w przypadku, kiedy nie były dostarczone wraz z wnioskiem), lub innych
konkursów i szczególnych osiągnięć, w których uczeń uzyskał wysokie miejsce dające punkty w
procesie rekrutacji do szkoły. (W przypadku uzyskania przez ucznia miejsca uznanego za wysokie w
zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych nie umieszczonych w załączniku do ZARZĄDZENIA NR
22/18 MALOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 27 lutego 2018r. składający wniosek do szkoły
pierwszego wyboru zobowiązany jest o doniesienie regulaminu tych zawodów, w którym opisane
zostało przydzielenie punktów rekrutacyjnych. Na podstawie przedstawionego regulaminu komisja
rekrutacyjna dokonuje analizy regulaminu tych zawodów oraz przypisanie odpowiedniej ilości
punktów rekrutacyjnych)
4. W przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami
orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej
poradni specjalistycznej.

III ETAP

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych do ZST-U
Termin: 29 czerwca (piątek) godz. 12:00,

Tablice ogłoszeń przy sekretariacie szkoły.
Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi do 03 lipca 2018 r.

IV ETAP

Potwierdzanie woli podjęcia nauki w ZST-U przez kandydatów umieszczonych na listach

zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klas pierwszych:

Termin dostarczenia dokumentów do 09 lipca 2018 r.

Poprzez dostarczenie:

1. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
2. Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
3. Trzy zdjęcia (na odwrocie podpisanych ołówkiem imieniem i nazwiskiem),
4. Zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do
podjęcia praktycznej nauki zawodu,
5. Karty zdrowia ucznia (do odbioru w gabinecie medycznym macierzystego gimnazjum).

V ETAP

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy

kandydatów nieprzyjętych do ZST-U
Termin: 10 lipca 2018 r. godz. 12:00
Tablice ogłoszeń przy sekretariacie szkoły

Rekrutacja uzupełniająca

będzie prowadzona tylko wtedy, ZST-U będzie dysponowało wolnymi miejscami w oddziałach

klas I na rok szkolny 2018/2019
termin 11 lipca- 22 sierpnia 2018r.

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie
przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym 11-18 lipca 2018r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów
potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust.7
ustawy o systemie oświaty od 11 do 27 lipca 2018 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 30 lipca 2018 r. godz. 12.00
4. Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi, w przypadku złożenia
przez niego wniosku rekrutacyjnego do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe do 13
sierpnia 2018 r.
5. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie:
– oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach
egzaminu gimnazjalnego o ile nie zostały wcześniej złożone
– zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do
podjęcia praktycznej nauki zawodu – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe
do 21 sierpnia 2018 r
1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i
listy kandydatów nieprzyjętych do 22 sierpnia 2018 r. godz.12.00

Komisja Rekrutacyjna w ZST-U
Przewodnicząca Anna Mastalerz
Członkowie Marek Adamczyk
Agnieszka Grochal
Joanna Szczepina